INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl 5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbų žemės sklype kad.nr. 5203/0003:382 Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k. poveikio aplinkai vertinimo (paskelbta 2017-11-27)

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno g. 30, LT-54333, Babtų mstl., Kauno raj., tel. +370 684 82486. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo užsakovas - AB „Energetikos tinklų institutas“, Kęstučio g. 36, LT – 44310 Kaunas, tel. +370 699 09580.

2. PŪV pavadinimas - 5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbai.

3. PŪV vieta - Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k., sklypo  kad.Nr.5203/0003:382.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-11-22 raštu Nr. (28.2)-A4-12110 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai -5 x 7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbams žemės sklype kad.nr. 5203/0003:382 Kauno raj. sav. Babtų sen. Babtų k. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima AB „Energetikos tinklų institutas“, Kęstučio g. 36, LT – 44310 Kaunas, tel. +370 699 09580,  nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.

6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008,  UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, tel.: (8 37) 323 209, 8 698 29606 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.