UAB ”Ardynas” sukaupta didelė patirtis projektuojant energetinius objektus: magistralinius dujotiekius, dujų skirstymo stotis, dujų apskaitos stotis, kompresorines stotis, stacionarias degalines ir suskystintų dujų pilstymo degalines - įskaitant teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų parengimą. Be energetinių objektų, bendrovė taip pat projektuoja kitus ypatingos svarbos statinius: mokyklas, bibliotekas, administracinės paskirties pastatus, gamyklas, gamybinius, pramoninius, vandentvarkos objektus ir kt.
    Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" nuostatomis, bendrovėje parengtos Statybos taisyklės ST 133884372.03:2017 „Projektavimo darbų organizavimas". Jos detalizuoja statybos techninių reglamentų reikalavimų įgyvendinimą projektavimo paslaugų atlikimui bendrovėje. Šiomis statybos taisyklėmis bendrovėje vykdančioje projektavimo veiklą siekiama įvesti optimalią tvarką: valdyme, santykiuose su užsakovais ir partneriais, projektavimo procese, projektavimo paslaugų atlikimo kokybės valdyme. Taisyklėse atsižvelgta į priimtus, galiojančius Lietuvos standartus, techninius liudijimus, naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas, į bendrovės darbuotojų kvalifikaciją.
     Statybos taisyklėse projektavimo paslaugų atlikimo technologijos, kokybės ir kontrolės valdymo sistema paremta bendraisiais integruotos vadybos sistemos principais aprašytais LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimuose ir bendrovėje integruotoje vadybos sistemoje.
     Taigi bendrovės įdiegta integruota vadybos sistema ir parengti vidiniai norminiai dokumentai, nustatantys projektavimo įgyvendinimo procedūras ir procesus bei sukaupta didelė patirtis projektuojant įvairius ypatingos svarbos objektus, leidžia bendrovei techniškai, finansiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįstus sprendimus projektuose priimti ir įgyvendinti laiku, pagal LR galiojančius statybos verslą reglamentuojančius teisės aktus bei Užsakovų keliamus reikalavimus.